Nemokamas dovanos pakavimas 🎁

Taisyklės ir privatumo politika

Naudojimosi „Odos džiaugsmai“ parduotuve taisyklės ir privatumo politika

Džiaugiamės, kad nusprendei apsipirkti mūsų parduotuvėje. Šia privatumo politika ir parduotuvės taisyklėmis tau papasakosime apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo ir tavo teisių įgyvendinimo principus naudojantis www.odosdziaugsmai.lt internetine parduotuve.

Paslaugas interneto svetainėje www.odosdziaugsmai.lt teikiame asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. 

Taisyklių terminai ir nuostatos

Pardavėjas – MB Odos Džiaugsmai , MB kodas: 305688824

Parduotuvė – internetinė parduotuvė www.odosdziaugsmai.lt.

Paslaugos – apsipirkimas Odos džiaugsmų parduotuvėje.

Produktai – kosmetikos priemonės siūlomos „www.odosdziaugsmai.lt“ parduotuvėje.

Klientas – asmuo, kuris naudojasi internetinės parduotuvės „Odos džiaugsmai“ teikiamomis Paslaugomis ir Produktais.

Trečioji Šalis – juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie nėra sandorio tarp Pardavėjo ir Kliento dalis.

Dovanų kuponas – fiksuotos vertės dovanų kuponas su unikaliu kodu įsigytas „Odos džiaugsmai“ parduotuvėje.

Bendrosios nuostatos

Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.

Prieš pateikdamas užsakymą klientas privalo būti susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikome, kad Klientas su Taisyklėmis yra susipažinęs ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms, pažymėdamas atitinkamą žymę. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra koreguoti Taisykles, pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą Klientui, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

Parduotuvės teikiamais Produktais bei Paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 m. amžiaus sulaukę asmenys.

Sutikdamas su šios Parduotuvės teikiamų paslaugų bei produktų naudojimo taisyklėmis, asmuo automatiškai patvirtina, jog yra tinkamo amžiaus ir turi teisę disponuoti šiame puslapyje jo paties pateiktais asmens bei bankiniais duomenimis.

Paslaugų teikimo taisyklės

Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Paslaugoms ir Produktams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant Produktus, suteikiant Paslaugas, išrašant sąskaitą bei ją apmokant.

Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

Užsakymo galima atsisakyti informavus Pardavėją per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo.

Privatumo politika

Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Produktų ir Paslaugų pardavimo bei pristatymo, sąskaitų išrašymo bei vidinės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje įregistruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

Už Parduotuvėje Kliento pateiktą asmeninės informacijos tikslumą atsako pats duomenis pateikęs Klientas.

Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Trečiosioms Šalims Parduotuvės Kliento asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kuomet tai būtinai Paslaugos suteikimui bei kuomet Klientas pažeidžia Parduotuvės Taisykles arba šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.

Kliento pateiktų bankinių duomenų Parduotuvė nesaugo. Puslapyje Kliento pateiktus bankinius duomenis (mokėjimo kortelės duomenis) administruoja trečioji šalis, kuri užtikrina duomenų apsaugą pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.

Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

Produktų siuntimas

Klientas, Parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Parduotuvėje įsigytų Paslaugų ir Produktų pristatymo išlaidas apmoka Klientas.

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Pardavėjas parduoda Produktus ir Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.

Parduotuvėje įsigytų Produktų grąžinimas vykdomas pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus ir nustatytą prekių gražinimo tvarką.

Pardavėjo įsipareigojimai:

Pardavėjas įsipareigoja parduoti Produktus, kurie turi apibrėžtą galiojimo terminą.

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą Produktų kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų Produktų kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

Pardavėjas visais atvejais pateikia Klientui Produktų asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus. 

Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotus Produktus ir pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautus brokuotus Produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos.

Jei Pardavėjas negali pristatyti Klientui užsakytų Produktų, jis privalo apie tai informuoti Klientą ir grąžinti už Produktą sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

Komentarų talpinimas

Visas komentarų talpinimo Parduotuvėje taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Pardavėjas. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

Pardavėjas visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles.

Pardavėjas pasilieka teisę šalinti bet kokius patalpintus komentarus savo nuožiūra be atskiro paaiškinimo.

Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklės

Klientas, įsigydamas Dovanų Kuponą, sutinka su šiame puslapyje pateiktomis Dovanų Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.

Dovanų Kuponas ir ant jos esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės suteiktas Produktus ir Paslaugas Dovanų Kupono turėtojui.

Dovanų Kuponas nėra keičiamas į pinigus.

Dovanų Kuponas galioja 6 mėn.

Dovanų Kuponas galioja tik Lietuvoje.

Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.

Dovanų Kuponas pradeda galioti nuo tos dienos, kuomet už jį Parduotuvė gauna apmokėjimą.

Dovanų Kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono.

Dovanų Kuponas aktyvuojamas automatiškai, įvedant ant jo esantį kodą Parduotuvėje nurodytoje vietoje, atsiskaitant už Produktus ir Paslaugas.

Parduotuvė, vadovaudamasi šiame puslapyje paskelbtomis Produktų ir Paslaugų tiekimo taisyklėmis, įsipareigoja suteikti Paslaugas ir Prekes Dovanų Kupono turėtojui Dovanų Kupone nurodytam laiko terminui arba pinigų sumai.

Už įsigyto Dovanų Kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.

Dovanų Kuponą galima įsigyti internetu, www.odosdziaugsmai.lt parduotuvėje.

Gavusi apmokėjimą už Dovanų Kuponą, Parduotuvė įsipareigoja jį pateikti Klientui el. paštu Kliento nurodytu adresu.

Už Dovanų Kuponui gauti reikalingų duomenų teisingumą atsako Klientas.

Už Dovanų Kuponą įsigytų Paslaugų ir Produktų gražinimas vykdomas pagal šiame puslapyje paskelbtas garantijų ir prekių grąžinimo taisykles.

Asmens duomenų rinkimas. 

Kokius duomenis renkame:

Informacija, kurią Klientas pateikia savo noru: kai klientas užsiregistruoja Svetainėje tiesiogiai arba naudodamasis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčia Pardavėjui elektroninį laišką, susisiekia su Perdavėju per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojasi raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su Pardavėju dėl parduodamų produktų ir/ar teikiamų paslaugų, užsiprenumeruoja naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudoja komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekia su Pardavėju bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikia informaciją apie save. Tai gali būti Kliento vardas, pavardė, slapyvardis, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Taip pat ir detales, tokias kaip lytis, amžius, pareigos, gyvenamoji vieta, pirkimo istorija ir kita demografinė informacija.

Informaciją, kurią Pardavėjas renka automatiškai: kai Klientas naudojasi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, naršote Svetainėje, informacija apie Svetainės aplankytus puslapius ir kita naršymo, veiklos istorija bei statistika yra renkama. Tai gali būti Kliento IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Kliento veikla Svetainėje ar kitomis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos Pardavėjas surenka iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Apie Pardavėjo naudojamus slapukus ir kitas technologijas plačiau galite sužinoti Slapukų politikoje.

Informacija, gaunama, kai Klientas pasinaudoja Pardavėjo paslaugomis: atlikdamas užsakymą Svetainėje, Klientas pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, registracijos adresą ir pristatymo adresą, bankinio pavedimo informaciją, detales, tokias kaip lytis, amžius ir kita Kliento atskleista informacija. Taip pat, užsiregistruodamas Svetainėje, Klientas pateikia savo elektroninį paštą, vardą, pavardę. 

Slapukai: Pardavėjas  ir jo partneriai naudoja įvairias technologijas informacijai apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti. Tai gali būti slapukai, pikseliai, tinklapio indikatoriai ar kitos technologijos Svetainės tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie Svetainės lankytojus rinkti. Todėl gaunama informacija Pardavėjas negali identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Pardavėjas Svetainėje naudoja savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdamas  užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Klientui parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) specializuotus pasiūlymus. Jeigu norite sužinoti daugiau apie Svetainėje esančius slapukus, informaciją rasite čia.

Kur naudojame asmens duomenis:

Pardavimo sutarties su Klientu vykdymui: atlikus užsakymą arba pasinaudojus teikiamomis paslaugomis.

Sisteminių laiškų siuntimui: laiškai, susiję su Kliento užsakymu, privatumo politikos pakeitimais, informacija susijusia su elektroninės svetainės veikla, sisteminiai laiškai, susiję su vartotojo paskyra, atnaujinimus ir kita ne reklamine informacija.

Komunikacijai su Klientu apie Kliento paskyrą, užsakymus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugai.

Apsaugoti Kliento, Pardavėjo bei trečiųjų šalių teises ir privatumą.

Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms kurioms privaloma perduoti duomenis vadovaujantis teisėtais LR įstatymais.

Teikti Klientui automatinius, specialializuotus pasiūlymus pagal Kliento interesus, peržiūrėtus produktus ir naršymo istoriją.

Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu Klientas savanoriškai pateikia savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami naujienlaiškį, Pardavėjas įtraukiame jį į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį siunčia specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą, Pardavėjo manymu, naudingą informaciją. Taip pat, turėdamas kliento elektroninį paštą savo duomenų bazėje, jei klientas yra registruotas vartotojas ar darydamas užsakymą jį įvedė, tačiau užsakymo neatliko iki galo, Pardavėjas jam atsiunčia vienkartinį priminimą apie jo paliktą krepšelį. Naudodamas slapukus Pardavėjas taip pat gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriandamas skirtingas tikslines grupes. 

Trečiųjų šalių paslaugų tiekimui: norint pristatyti Kliento užsakytas prekes, Pardavėjas naudoja trečiųjų šalių paslaugas pagal Kliento pristatymo būdo pasirinkimą, todėl Kliento pateiktus pristatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, pateikia atitinkamai įmonei, kuri naudoja Kliento duomenis pagal jų privatumo politiką. Prenumeruojant naujienlaiškį, Kliento elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui. Kliento bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija ir perduodama naudojantis trečiųjų šalių paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą klientas atlieka pats, prisijungęs prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodami tam tikrus Kliento asmens duomenys, asmens duomenų privatumo politiką galite susipažinti jų internetiniame puslapyje.

Kiek laiko saugome duomenis:

Tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus Asmens duomenis Pardavėjas laiko ir tvarko 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kliento teisės:

Žinoti, kokie duomenys apie jį sukaupti: gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis Pardaėjas yra apie jį sukaupęs bus pateikiami per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Kiekvienas asmuo turi teisę sužinoti kokią informaciją Pardavėjas yra apie jį sukaupęs, prašyti ją koreguoti ar ją ištrinti. Jeigu, gavus prašymą, Pardavėjui kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės ar jo amžiaus, Pardavėjas turi teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos. 


Atsisakyti, kad jo informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais: Pardavėjas neįpareigoja savo klientų gauti naujienlaiškius ar bet kokia kitą siunčiamą reklaminę informaciją, todėl laisva valia galima atsisakyti šios paslaugos kiekvieno gauto reklaminio laiško apačioje paspaudus interaktyvią nuorodą.

Būti pamirštam: jeigu Reglamentas ar LR teisės aktai nenumato kitaip, Pardavėjas Kliento teisėtu prašymu ištrins visus sukauptus duomenis apie jį iš savo serverių ir informacinės sistemos per 4 kalendorines dienas, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų iš Duomenų valdytojų neproporcingų pastangų. Duomenys negali būti ištrinti tada, kai jų saugojimą įpareigoja Europos Sąjungos ar LR teisės aktai. 

Nesutikti: Klientas gali nesutikti su Pardavėjo privatumo politika, tačiau dėl tam tikrų reikalingų Kliento būtinų duomenų sutarties vykdymui ir užtikrinant sklandų internetinės svetainės veikimą, duomenys yra būtini. Todėl, jei klientas nesutinka su Pardavėjo taisyklėmis, deja, negali sudaryti ir pardavimo sutarties bei gauti Svetainėje siūlomų paslaugų.

Dėl teisių įgyvendinimo kreipkitės raštu, valstybine kalba, elektroniniu paštu info@odosdziaugsmai.lt

Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinklapiai/programėlės

Atsiliepimai www.odosdziaugsmai.lt svetainėje. Svetainės produktų atsiliepimų skiltyje Kliento pateiktą informaciją ir asmens duomenis gali bet kas perskaityti ir rinkti. Jeigu Klientas pateikė asmeninę informaciją Svetainėje ir nori ją panaikinti, privalo susisiekti su Pardavėju šioje Privatumo Politikoje arba šiame internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais. Jeigu Pardavėjas negalės jų pašalinti, Klientas bus informuotas, kodėl to padaryti negalima.

Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Svetainėje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu Klientas naudoja Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Klientą, įrašyti jo interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotu jų teikiamos paslaugos. Taip pat, Pardavėjas vykdo veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudamas su Pardavėju ar siųsdamas informaciją naudojantis bet kuria platforma tai Klientas daro savo pačių rizika be lūkesčių į privatumą. Pardavėjas negali kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Klientas vadovaujasi tų bendrovių privatumo politika. 

Nuorodos į trečiųjų šalių platformas. Svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo Pardavėjo, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką. 

Konkursai, žaidimai ir apklausos

Pardavėjas kartais organizuoja konkursus, žaidimus, apklausas ar kitas reklamas Svetainėje arba naudodamas socialinius tinklus (bendrai – „konkursai“). Dalyvavimas Pardavėjo rengiamuose konkursuose yra visiškai savanoriškas. Pardavėjas gali paprašyti Kliento asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slapyvardžio arba kitokių detalių. Šią informaciją Pardavėjas naudoja konkurso administravimui. Pardavėjas taip pat gali, išskyrus atvejus kai tai draudžia konkurso taisyklės arba įstatymai, naudoti pateiktą informaciją komunikacijai su Klientu arba su Kliento pasiūlytais žmonėmis apie Pardavėjo teikiamas paslaugas. Pardavėjas gali dalintis šia informacija su kitais paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į šios Privatumo Politikos taisykles. 

Elektroninio pašto turinys

Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui, serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti konfidencialios informacijos. 

Duomenų atskleidimas

Pardavėjas gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, Pardavėjas gali atskleisti informaciją apie Klientą:

Asmens duomenų saugumas

Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydamas asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Kliento asmeninė informacija archyvavimo tikslais sauyra saugoma gome ne ilgiau nei 10 metų arba tol, kol Pardavėjas privalo laikytis teisinių įsipareigojimų, sprendžia ginčus ir vykdo įsipareigojimus. Taip pat, norint užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir kitai neteisėtai veikai.  

Atsakomybė

Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Kliento prisijungimo duomenis. Klientas negali atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei Svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu.

Klientas yra atsakingas, kad Pardavėjui pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai elektroniniu paštu. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog jis nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Pardavėjo jiems pasikeitus.

Apribojimai

Griežtai draudžiama naudoti Parduotuvėje pateiktą informaciją kenkėjiškų programų kūrimui bei priemonėms ar veiksmams, kurie galėtų sutrikdyti Parduotuvės veikimą, jo teikiamų Paslaugų tiekimą, ar kitaip kenktų Parduotuvės reputacijai bei jo Klientams.

Visos Parduotuvėje pateiktos vizualinės medžiagos autorines teises saugo šalies, kurioje įregistruota įmonė, įstatymai.

Baigiamosios nuostatos

Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktai pasiteiravimui ir Klientų aptarnavimui:

MB Odos Džiaugsmai

MB kodas: 305688824

Adresas: Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius, Lietuva

Tel. +37062249167

E.p. info@odosdziaugsmai.lt